Cooling Tower (คูลลิ่ง ทาวเวอร์) ทำงานอย่างไร - Advance Cool

Cooling Tower (คูลลิ่ง ทาวเวอร์) ทำงานอย่างไร

สารทำความเย็น ชิลเลอร์
การเปลี่ยนแปลงของสารทำความเย็นกำลังจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
ตุลาคม 26, 2022
Cooling Tower คูลลิ่ง ทาวเวอร์ ประเภท
ประเภทของ Cooling Tower
พฤศจิกายน 2, 2022
Cooling Tower คูลลิ่งทาวเวอร์ ติดตั้ง

คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หอทำน้ำเย็น หรือที่เรียกกันติดปากว่า หอหล่อเย็น เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ

หน้าที่หลักของ Cooling Tower คือการระบายความร้อนกับน้ำที่ใช้หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ โดยการใช้น้ำกำจัดความร้อนเพื่อถ่ายเทความร้อนเหลือทิ้ง จากกระบวนการสู่ชั้นบรรยากาศ หอทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้อุณหภูมิควบแน่นของสารทำความเย็นต่ำลง ซึ่งมีผลต่อการประหยัดพลังงาน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอีกหนึ่งอย่าง ในการทำงานของเครื่องทำความเย็น

ประสิทธิภาพของหอทำน้ำเย็น หรือ คลูลิ่ง ทาวเวอร์ โดยส่วนมากกล่าวกันเป็นหน่วย “ตัน” เช่น หอทำน้ำเย็น 1 ตัน จะทำให้การระบายความร้อนจากน้ำ 13 ลิตร/นาที ลดอุณหภูมิน้ำจาก 37 องศาเซลเซียส เหลือเพียง 32 องศาเซลเซียส หรือกล่าวคือ อุณหภูมิขาเข้ากับขาออกจะต่างกัน 5 องศาเซลเซียส

หากคุณเคยมองลงมาจากตึกสูง คุณอาจสังเกตเห็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพัดลมอยู่ด้านบนบริเวณอาคารด้านล่าง นั่นคือหอระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือ คูลลิ่งทาวเวอร์

Cooling Tower ทำงานอย่างไร ?

Cooling Tower คูลลิ่งทาวเวอร์ ติดตั้ง

ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ทำงานโดยใช้น้ำเพื่อดึงความร้อนเหลือทิ้งออกจากระบบและขับออกสู่บรรยากาศโดยการระเหยเป็นหลัก โดยใช้องค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ หอทำความเย็น เครื่องสูบน้ำระบบหมุนเวียน (recirculating pump) และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger)

โดยจะเริ่มการทำงานโดย ใช้น้ำผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อดูดซับความร้อน จากนั้นน้ำจะถูกกระจายไปที่ส่วนบนของหอหล่อเย็น ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากกระแสน้ำไปยังกระแสลม ทำให้อุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเป็น 100%

จุดประสงค์ของพัดลมที่ด้านบนของ Cooling Tower คือการนำอากาศจากด้านล่างของหอหล่อเย็นเข้ามา แล้วเลื่อนขึ้นและออกในทิศทางตรงกันข้าม กับน้ำอุ่นจากคอนเดนเซอร์ที่ด้านบนของตัวเครื่อง อากาศจะนำความร้อนผ่านน้ำระเหยจากหอหล่อเย็นสู่ชั้นบรรยากาศ

หอหล่อเย็น ได้รับน้ำอุ่นจากชิลเลอร์ น้ำอุ่นนี้เรียกว่า น้ำคอนเดนเซอร์ เพราะได้รับความร้อนในคอนเดนเซอร์ของชิลเลอร์ โดยทั่วไปแล้วชิลเลอร์จะติดตั้งไว้ในสถานที่ๆ ต่ำกว่า หน้าที่ของหอหล่อเย็นคือการทำให้น้ำเย็นลง และกลับไปที่ชิลเลอร์เพื่อรับความร้อนได้มากขึ้น

อากาศอุ่นจะถูกระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดกระแสน้ำเย็น น้ำเย็นจากอ่างจะถูกสูบกลับผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อน วนเป็นวงจรไปเรื่อยๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของของหอทำเย็น คือ
1. ขนาดละอองฝอยของน้ำที่ถูกพ่นขณะแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ
2. พื้นผิวเปียก (Fill) ที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศกับน้ำ
3. อัตราการไหลของอากาศ

Cooling Tower เหมาะกับอุตสาหกรรมใด ?
คูลลิ่ง ทาวเวอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบทำความเย็นจำนวนมาก สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี โรงงานเคมี โรงถลุงเหล็ก ฯลฯ

รวมไปถึงหอทำน้ำเย็นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ยังสามารถใช้เพื่อระบายความร้อนสำหรับอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือโรงแรม อีกด้วย

หอหล่อเย็นในเชิงอุตสาหกรรมอาจมีขนาดใหญ่กว่าระบบ HVAC ใช้เพื่อขจัดความร้อนที่ดูดซับในระบบน้ำหล่อเย็นหมุนเวียนที่ใช้ในโรงไฟฟ้า โรงกลั่นปิโตรเลียม โรงงานปิโตรเคมี โรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติ โรงงานแปรรูปอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

ด้วยอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ และอุตสาหกรรมการผลิต ตามแนวโน้มความต้องการของประชากรทั่วโลก อัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ก่อให้เกิดความร้อนในกระบวนการผลิตมากขึ้น เครื่องจักรและกระบวนการของอุตสาหกรรมสร้างความร้อนปริมาณมหาศาล และจำเป็นต้องได้รับการระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครื่องจักรเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และราคาถูกที่สุดในการกำจัดความร้อนนี้คือ “การติดตั้งหอทำน้ำเย็น”

สถานที่ที่เหมาะกับการติดตั้งหอทำน้ำเย็น ?
หอทำน้ำเย็นใช้อากาศเป็นตัวระบายความร้อนจากน้ำ อากาศควรจะไหลเข้าออกจากหอทำน้ำเย็นได้สะดวก และควรเป็นอากาศสะอาด มีอุณหภูมิกระเปาะเปียกต่ำ การทำงานของหอทำน้ำเย็นจะมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ทำให้แบคทีเรียบางชนิดเจริญเติบโตได้ดี

อากาศไหลออกจากหอทำน้ำเย็นเป็นอากาศชื้นจะมีละอองฝอยขนาดเล็ก (drift loss) ปะปนไปกับอากาศ ความสกปรกและแบคทีเรียที่ปนอยู่ในน้ำ อาจจะแพร่กระจายไปสู่บริเวณแวดล้อม พื้นที่ที่ใช้ติดตั้งหอทำน้ำเย็นจึงควรพิจารณาให้ดี เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาภายหลัง

ที่โล่งแจ้งเป็นที่ ๆ เหมาะสมในการติดตั้งหอทำน้ำเย็น กรณีติดตั้งหลายตัว ควรติดตั้งเป็นแถวยาว และทิศทางการติดตั้ง โดยเฉพาะเดือนที่มีอากาศร้อนมาก (เมษายน-มิถุนายน) ก็ยังมีผลกับการติดตั้งคลูลิ่งทาวเวอร์อีกด้วย

เนื่องจาก คูลลิ่งทาวเวอร์ เป็นระบบหมุนเวียนน้ำที่ใช้กำจัดความร้อนออกจากอาคาร อุปกรณ์ปรับอากาศ และกระบวนการทางอุตสาหกรรม ต้องมีการบำรุงรักษาเฉพาะทางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงทางด้านโปรแกรมการบำบัดน้ำอีกด้วย เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของระบบทำความเย็น เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน และลดความเสี่ยงในการหยุดทำงาน

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 เรายินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ระบบปรับอากาศ อย่างครบวงจร ให้ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็น ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled chillers) ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled chillers) คุณภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องส่งลมเย็น FCU, AHU หลายประเภท ไปจนถึงการบริการแบบครบวงจรรวมถึง การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ
𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀
Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com