ACT Modular Air-Cooled
June 22, 2017
Show all
evalu1

เครื่องทำลมเย็น (Evaporative Cooler)


โดยอาศัยการออกแบบโดยหลักการพื้นฐานของธรรมชาติ ใช้การระเหยของน้ำแลกเปลี่ยนความร้อนแฝงของอากาศ โดยการไหลของน้ำผ่าน Cooling Pad เมื่อน้ำไหลผ่าน Cooling Pad ก็จะถูกเพิ่มพื้นที่ผิว และลดแรงตึงผิวระหว่างน้ำกับอากาศ ทำให้น้ำระเหยทันที โดยดึงเอาความร้อนจากอากาศรอบๆ Cooling Pad มาใช้ในการระเหย เมื่ออากาศถูกดึงความร้อนก็จะทำให้ อุณหภูมิลดลง จะมาก-น้อยทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิอากาศในขณะนั้น และความเร็วลมที่ไหลผ่านผิวหน้าของ Cooling Pad กับระบบ Wind Chill Effect


หมวดหมู่: .
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการใช้งานพัดลมไอเย็น เครื่องทำลมเย็น
(Evaporative Unit)

1.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภาย ในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย
2.เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง
3.เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภาย ในอาคาร
4.เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์(Fresh Air)
5.เพื่อสร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง
6.เพื่อการประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)
7.สามารถนำไปใช้ระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ สำหรับห้องเครื่องจักร เช่น แอร์คอมเพสเซอร์ ชิลเลอร์ หรือ คอนเดนซิ่งของแอร์
8.ใช้เป็นตัวเติมอากาศใหม่ (Fresh air)ให้กับแอร์ โดยเครื่องทำลมเย็นจะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศใหม่ให้เหลือประมาณ 28 องศาเซลเซียส (ถ้าอากาศภายนอกปกติประมาณ 34-40 องศาเซลเซียส) แล้วถึงเข้าไปผสมกับลมกลับ ลดการทำงานของแอร์ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า