Modular Air Cooled Chiller TCA
June 22, 2017
Modular Water Cooled Chiller TWS
August 9, 2017
Show all
evalu1

เครื่องทำลมเย็น (Evaporative Cooler)


โดยอาศัยการออกแบบโดยหลักการพื้นฐานของธรรมชาติ ใช้การระเหยของน้ำแลกเปลี่ยนความร้อนแฝงของอากาศ โดยการไหลของน้ำผ่าน Cooling Pad เมื่อน้ำไหลผ่าน Cooling Pad ก็จะถูกเพิ่มพื้นที่ผิว และลดแรงตึงผิวระหว่างน้ำกับอากาศ ทำให้น้ำระเหยทันที โดยดึงเอาความร้อนจากอากาศรอบๆ Cooling Pad มาใช้ในการระเหย เมื่ออากาศถูกดึงความร้อนก็จะทำให้ อุณหภูมิลดลง จะมาก-น้อยทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิอากาศในขณะนั้น และความเร็วลมที่ไหลผ่านผิวหน้าของ Cooling Pad กับระบบ Wind Chill Effect


หมวดหมู่: .
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการใช้งานพัดลมไอเย็น เครื่องทำลมเย็น
(Evaporative Unit)

1.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภาย ในโรงงาน บริษัท หรือพื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย
2.เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง
3.เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภาย ในอาคาร
4.เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์(Fresh Air)
5.เพื่อสร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง
6.เพื่อการประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป(Air Condition)
7.สามารถนำไปใช้ระบายความร้อน ลดอุณหภูมิ สำหรับห้องเครื่องจักร เช่น แอร์คอมเพสเซอร์ ชิลเลอร์ หรือ คอนเดนซิ่งของแอร์
8.ใช้เป็นตัวเติมอากาศใหม่ (Fresh air)ให้กับแอร์ โดยเครื่องทำลมเย็นจะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศใหม่ให้เหลือประมาณ 28 องศาเซลเซียส (ถ้าอากาศภายนอกปกติประมาณ 34-40 องศาเซลเซียส) แล้วถึงเข้าไปผสมกับลมกลับ ลดการทำงานของแอร์ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า